Identity

Identity*

*Identity Design - 브랜드, 기업, 캐릭터

           ​아이덴티티 디자인 브랜드디자인 캐릭터디자인

2016.06. 송파 파크하비오 C.I / B.I 디자인

2016.06. 제천국제한방바이오산업엑스포

                 - 충청북도청 발주

                 - 통합 E.I 개발

2014.09. 장수마을 브랜드 개발 

                 - 농촌건강장수마을 육성사업

2014.09. ‘내포긴들마을’

                 브랜드 개발 및 포장디자인

                - 농업인 소규모 창업기술 시범사업

                ‘금봉산농원’

2014.07. 이모티콘 어플리케이션 디자인

                - 무리수리

2013.03. 브랜드디자인 개발

                - 월악산송계양파

2012.01. 브랜드디자인 개발

                - 앙성탄산온천휴양축제

                ‘탄이산이’ 

파크하비오 호텔파크하비오 워터킹덤 Basic System_페이지_01
파크하비오 호텔파크하비오 워터킹덤 Basic System_페이지_04
파크하비오 호텔파크하비오 워터킹덤 Basic System_페이지_12
메뉴얼북1_페이지_01
메뉴얼북1_페이지_05
메뉴얼북1_페이지_13
메뉴얼북1_페이지_18
메뉴얼북1_페이지_19
메뉴얼북1_페이지_07
금봉산농원
내포긴들마을.png
수안보온천역사관.png
헬로브래드.png
설악휴게소.png
월악산송계양파.png
다래원
해성권식당.png
탄이산이.png
인토엔트.png

충주광고