top of page

Sculpture*

중심고을충주4.png
중심고을충주4.png
press to zoom
중심고을충주3.png
중심고을충주3.png
press to zoom
중심고을충주2.png
중심고을충주2.png
press to zoom
중심고을충주1.png
중심고을충주1.png
press to zoom
중심고을충주5.png
중심고을충주5.png
press to zoom
중심고을충주6.png
중심고을충주6.png
press to zoom
중심고을충주7.png
중심고을충주7.png
press to zoom
중심고을충주8.png
중심고을충주8.png
press to zoom
중심고을충주9.png
중심고을충주9.png
press to zoom

  * 프로젝트

- 호암지 및 탄금호변 문자조형물 설치공사

 

  * 발주처

- 충주시청

 

  * 사업기간

- 2013년 7월 17일 ~ 2013년 8월 27일 

 

  * 규격 및 주요자재

- 호암지 : (W) 46,700×(H) 4,980mm

-  탄금대: (W) 54,990×(H) 4,700mm

- 구조용 사각파이프 100×100×2.3mm / 우레탄 도장

- 갈바륨 강판 1.6mm / 우레탄 도장

- 열연강판 20mm

- 등변'ㄱ'형강 40×40×1.0mm

- 기초앙카볼트 ø19×300㎜

- PVC 바람개비 

bottom of page